Regulamin

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SYSTEMU WIFI-SPOT.PL

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Systemu i Serwisów internetowych WiFi-Spot.pl przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Każdy Klient rejestrujący się w Systemie WiFi-Spot.pl oraz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji poniższych postanowień użytkownik zobowiązany jest do przerwania połączenia zaś odstąpienie od zaniechania korzystania z Serwisu traktowane jest jako akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.


DEFINICJE:

Abonament – zgodna z cennikiem CCA opłata za wykorzystywanie systemu płatna za każdą lokalizację z Routerem zdefiniowanym w panelu administracyjnym Konta Klienta. Abonament definiuje zakres funkcjonalności Systemu dozwolony do wykorzystania przez Router (Routery) w pojedynczej lokalizacji. W przypadku abonamentów niestandardowych (Indywidualnych) cena Abonamentu i zakres dozwolonej funkcjonalności ustalane są indywidualnie.

CCA – właściciel Systemu WiFi-Spot.pl, firma CCA – Michał Tomaszewski, z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 88/67, 02-582 Warszawa, NIP 526-120-71-80, REGON 012833647, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów pod numerem 328756, posiadająca uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa UKE pod numerem 10118.

Klient – korzystający, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2010.220.1447 j.t. ze zm.), zarejestrowany w Systemie WiFi-Spot.pl, posiadający w nim Konto Klienta oraz korzystający z funkcjonalności Systemu i serwisów WiFi-Spot.pl.

Konto Klienta – zdefiniowany w Systemie poziom dostępu do Systemu i jego usług udostępnianych poprzez panel administracyjny Systemu, pozwalający na wybór i konfigurację wykorzystywanych usług Systemu, definiowanie, konfigurację i zarządzanie Routerami oraz wykorzystywanymi przez Routery usługami w zakresie wykupionych Abonamentów oraz funkcjonalności Systemu ograniczonej uprawnieniami Konta Klienta. Konto Klienta w systemie powiązane jest z danymi, treściami i ustawieniami wprowadzanymi do Systemu przez Klienta. W celu dostępu do Systemu Konto Klienta posiada unikalny login i hasło, umożliwiające zalogowanie Klienta do Serwisów Internetowych WiFi-Spot.pl, a w szczególności do panelu Administracyjnego Systemu.

Korzystający – każda osoba (w tym również Klient) odwiedzająca którykolwiek z serwisów lub jego podstron, opublikowanych pod adresami WiFi-Spot.pl, WiFi-Spot.eu oraz wszelkimi adresami poddomen powyższych adresów lub korzystający bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonalności lub usług Systemu WiFi-Spot.pl

Router – zarejestrowane w Systemie aktywne urządzenie sieciowe wyposażone we własne oprogramowanie wewnętrzne zgodne z wymaganiami Systemu WiFi-Spot.pl, należące do i podłączone do łącza internetowego Klienta, komunikujące się i wymieniające dane z Systemem przy wykorzystaniu sieci Internet i wykorzystujące funkcjonalności Systemu w ramach procesu uwierzytelniania lub autoryzacji użytkowników HotSpot.

Serwisy Internetowe WiFi-Spot.pl – wszelkie strony i serwisy internetowe (www) publikowane pod adresami WiFi-Spot.pl oraz wszelkimi poddomenami domen WiFi-Spot.pl i WiFi-Spot.eu, włączając w to wszelkie podstrony tych serwisów (w tym np. strony startowe punktów dostępowych typu HotSpot) oraz usługi internetowe publikowane na tych adresach.

System, System WiFi-Spot.pl, WiFi-Spot.pl – będąca własnością CCA aplikacja internetowa, serwis internetowy oraz powiązane usługi serwerów WiFi-Spot.pl, publikowane i działające na serwerach internetowych WiFi-Spot.pl, dostępne m.in. pod adresem internetowym www.WiFi-spot.pl, których funkcjonalność umożliwia automatyzację i kontrolę podłączania użytkowników do Routera Klienta, w tym m.in. udostępniające mechanizmy uwierzytelniania lub autoryzacji użytkowników Routera w procesie dostępu do sieci Hot-Spot, mechanizmy konfiguracji Routera, mechanizmy tworzenia statystyk i dostępu do wybranych danych i informacji przesyłanych do Systemu przez Router.

Usługa – przyznanie uprawnień dostępu do Serwisów Internetowych WiFi-Spot.pl, Systemu WiFi-Spot.pl oraz wybranych jego komponentów i funkcjonalności w ramach ich dostępności, w zakresie określonym parametrami Konta Klienta w Systemie, umożliwiających korzystanie z określonych uprawnieniami Konta Klienta funkcjonalności Systemu na potrzeby punktu dostępowego typu HotSpot realizowanego przez Klienta oraz użytkowników tego punktu. Miejscem świadczenia Usługi jest siedziba CCA w Warszawie.


ZASADY KORZYSTANIA:

1. Rejestracja w Systemie

Korzystanie ze strony www.WiFi-spot.pl oraz rejestracja w systemie WiFi-Spot.pl są równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z Usługi, w tym niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wiąże Klienta w zakresie dostępu do Systemu WiFi-Spot.pl oraz jego komponentów, funkcjonalności, jak również usług realizowanych przez System WiFi-Spot.pl, w tym w zakresie gromadzonych, przetwarzanych i przekazywanych danych.

Klient podając dane w procesie rejestracji w Systemie wyraża zgodę na ich wykorzystywanie, przetwarzanie i udostępnianie w celu świadczenia usług oraz w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833).

Klient zobowiązuje się podawać dane prawdziwe, aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych podanych w Serwisie lub podania danych niepełnych, Klient jest zobowiązany niezwłocznie je zaktualizować oraz uzupełnić. Podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych przez Klienta może skutkować usunięciem Konta Klienta z Systemu lub zablokowaniem świadczonych Usług.

Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Systemu. CCA nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta hasła oraz późniejsze działania lub zaniechania dokonane przy użyciu tego hasła. Klient nie może korzystać z kont innych Klientów w Systemie oraz udostępniać konta lub hasła do Systemu innym osobom trzecim, z wyjątkiem osób należycie umocowanych przez Klienta do działania w jego imieniu i na jego rzecz i ryzyko (odpowiedzialność).

2. Usługi Systemu WiFi-Spot.pl

CCA udostępnia System i jego usługi na zasadach, które mogą zostać zmienione przez CCA w dowolnym czasie i zakresie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Przez akceptację niniejszego Regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że CCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji systemów informatycznych, ich komponentów, oprogramowania oraz konfiguracji urządzeń stosowanych do świadczenia usług oraz systemów, konfiguracji i oprogramowania urządzeń współpracujących z Systemem WiFi-Spot.pl, w tym również usług i oprogramowania Systemu WiFi-Spot.pl, Routera oraz stron dostępnych za pośrednictwem Systemu WiFi-Spot.pl oraz serwisów WiFi-Spot.pl bez konieczności notyfikacji Klienta, co może skutkować czasową lub trwałą niedostępnością usług oraz przechowywanych przez System danych, jak również CCA ma prawo do zmian w funkcjonalności usług oraz konfiguracji urządzeń współpracujących z Systemem WiFi-Spot.pl oraz przekazywania realizacji całości lub części usług oraz funkcjonalności podmiotom trzecim.

3. Dostępność Systemu WiFi-Spot.pl

CCA dokłada staranności do zapewnienia jak najwyższej dostępności Systemu WiFi-Spot.pl, jednakże Klient akceptuje, że CCA nie gwarantuje nieprzerwanej sprawności funkcjonalności oferowanego oprogramowania, bezpieczeństwa rozwiązań i systemów informatycznych i w powyższym zakresie odpowiedzialność CCA jest wyłączona. CCA nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia, oprogramowanie i zgodność systemów informatycznych Klienta, jak również nie gwarantuje dostępności łącz Internetowych, usług telekomunikacyjnych świadczonych przez zewnętrznych operatorów oraz niezakłóconej i prawidłowej komunikacji przy wykorzystaniu sieci Internet.

4. Publikacja treści zewnętrznych

Klient poprzez dostęp do stron Serwisów Internetowych WiFi-Spot.pl przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na publikowanie na stronach Serwisów Internetowych WiFi-Spot.pl reklam, ogłoszeń oraz treści zewnętrznych CCA, partnerów i kontrahentów CCA oraz firm trzecich.

Klient wyraża zgodę na dostęp Korzystających przy wykorzystaniu Routera i infrastruktury Klienta do stron Serwisu Internetowego CCA, narzędzi programistycznych wykorzystywanych przez System i wybranych przez CCA stron firm trzecich bez lub z pominięciem procesu autoryzacji i logowania Korzystających.

CCA nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez partnerów CCA i firmy zewnętrzne.
W zależności od uprawnień Konta Klienta, Klient może posiadać możliwość ograniczenia publikacji reklam w sieci dostępnej przy wykorzystaniu Routera Klienta.

5. Płatności

Aktualny cennik netto usług WiFi-Spot.pl publikowany jest w Serwisach Internetowych WiFi-Spot.pl i może zostać zmieniony bez konieczności notyfikacji Klientowi z tym, że Klient ma prawo rezygnacji usług w przypadku zmiany (podwyżki) wysokości Abonamentu. Inne zmiany treści regulaminu i cennika nie uprawniają do przedterminowego zakończenia korzystania z Usług. W przypadku zmiany cennika, zmieniona cena obowiązuje poczynając od najbliższego nieopłaconego okresu. Faktury wysyłane są elektronicznie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Faktury zawierają podatek VAT w wysokości i stawce określonej obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Płatność Abonamentu następuje „z góry”. Zaksięgowanie płatności w systemach CCA jest warunkiem uruchomienia Usługi, za którą nastąpiła płatność. Zaksięgowanie płatności powinno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych po zarejestrowaniu wpłaty na konto CCA.
System WiFi-Spot.pl umożliwia realizowanie płatności on-line za wybrane produkty i usługi systemu WiFi-Spot.pl za pomocą ePrzelewu oraz płatności kartami płatniczymi we współpracy z firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11. Płatności dokonane przy wykorzystaniu tych kanałów odnotowane są w systemie WiFi-Spot.pl w momencie przesłania przez eCard S.A. potwierdzenia wykonania transakcji.

W przypadku braku płatności CCA ma prawo do zablokowania konta Klienta lub zgodnych z Abonamentem usług dla Routera na czas do zaksięgowania płatności Klienta w systemach CCA.
Rozwiązania nietypowe wyceniane są niezależnie na wniosek Klienta.

Świadczenia nieobjęte zakresem Usług są fakturowane osobno, zgodnie z cennikiem CCA.
Zwrot płatności otrzymanych przez CCA następują w ten sam sposób, w jaki płatność została przesłana i jedynie w okolicznościach opisanych w Umowie w tym Regulaminie i/lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Nadużycia

Klient zobowiązany jest do niewykonywania jakichkolwiek czynności (oraz zaniechania działania), które mogą zakłócić poprawne funkcjonowanie Systemu, Serwisów Internetowych WiFi-Spot.pl i/lub urządzeń i systemów osób trzecich a także mogłyby prowadzić do naruszania niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub prawem chronionych osób trzecich. W szczególności zabronione jest przeciążanie sieci i usług, transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, wysyłanie spamu, rozprzestrzenianie nielegalnych informacji i inne działania niezgodne z prawem.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nadużycia, w tym nadużycia i manipulacje Systemu WiFi-Spot.pl, Serwisów Internetowych WiFi-Spot.pl i oprogramowania CCA spowodowane przez Korzystających. W związku z powyższym Klient zobowiązuje się, w możliwie najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, zwolnić CCA z odpowiedzialności jak i negatywnych konsekwencji innego rodzaju związanych z nadużyciem Systemu i/lub Serwisów Internetowych WiFi-Spot.pl przez Korzystających.

7. Wprowadzane i przekazywane dane

Zabrania się wprowadzania do Serwisu Internetowego WiFi-Spot.pl oraz przesyłania treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawnie chronione uprawnienia osób trzecich.
Poprzez wprowadzanie danych do Systemu WiFi-Spot.pl bezpośrednio przez Korzystających (w tym Klienta oraz za pośrednictwem Routera Klienta) oraz przez wszelkie urządzenia współpracujące z Systemem WiFi-Spot.pl (w tym Routery), Klient wyraża zgodę, jak również posiada zgody Korzystających, wykorzystujących Router Klienta, na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych przez CCA w granicach prawem dozwolonych na potrzeby świadczonych Usług, udostępnianie tych danych podmiotom trzecim oraz udostępnianie i/lub publikowanie danych w serwisach internetowych swoich oraz swoich partnerów.

W odniesieniu do danych, które są wyświetlane na stronach oraz podstronach serwisów Systemu Klient i Korzystający wykorzystujący router Klienta, wprowadzając takie dane, udziela CCA licencji do ich wykorzystywania w najszerszym prawem dopuszczonym zakresie i przekazuje CCA prawo do ich przechowywania, wykorzystywania, powielania, modyfikowania, przekazywania oraz publikowania na stronach swoich oraz partnerów.

Serwis Internetowy WiFi-Spot.pl oraz System WiFi-Spot.pl mogą gromadzić, przetwarzać i udostępniać partnerom i podmiotom trzecim dane odnośnie podłączeń i aktywności w/w podmiotów, w tym również dane dotyczące zestawianych połączeń, konfiguracji sprzętowej i programowej wykorzystywanego sprzętu, adresów MAC kart sieciowych i innych danych przesyłanych przez Router do Systemu WiFi-Spot.pl oraz dostarczanych przez zaimplementowane w Systemie mechanizmy i narzędzia własne oraz firm trzecich i narzędzia analityczne (np. Google Analytics). Na właścicielu, bądź użytkowniku końcowych urządzeń aktywnych, Routera i łącza spoczywa obowiązek uzyskania prawem wymaganych zgód Korzystających na dysponowanie zgromadzonymi danymi przez CCA, w tym przechowywanie, przetwarzanie i dalsze udostępnianie wszelkich danych, które może gromadzić System oraz uzyskanie zgód wymaganych dla dostępu do informacji, do których Korzystający uzyskują dostęp przy wykorzystaniu urządzeń lub infrastruktury właściciela końcowych urządzeń aktywnych oraz łącza internetowego. W odniesieniu do wymienionych powyżej informacji i danych Klient potwierdza, że posiada pełne prawo do udzielenia wymaganych licencji i posiada wszelkie wymagane zgody w celu zapewnia prawnej możliwości dalszego dysponowania (w tym m. in. przechowywania, przetwarzania i udostępnienia) wprowadzanych do Systemu danych przez CCA oraz partnerów CCA i w powyższym zakresie zwalnia CCA z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia powyższego zapewnienia.

Fakt przechowywania czy przetwarzania jakichkolwiek danych przez System nie oznacza, że dane te będą archiwizowane, dostępne oraz nie przenosi żadnych prawem wymaganych obowiązków właściciela końcowych urządzeń aktywnych, Routera, łącza Internetowego i Korzystających na CCA.
W stosunku do danych osobowych przechowywanych w systemie WiFi-Spot.pl stosuje się środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

Klient akceptuje i potwierdza, że korzystanie z Systemu oraz Serwisów Internetowych WiFi-Spot.pl odbywa się na odpowiedzialność i ryzyko Klienta. Usługi udostępniane są bez gwarancji dostępności oraz funkcjonalności. CCA nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i bezprzerwowe działanie Systemu, urządzeń i oprogramowania współpracującego, działania Klientów, bezpieczeństwo produktu oraz brak lub błędy komunikacji, w tym m.in. brak możliwości podłączenia do stron www, błędy komunikacji poczty elektronicznej czy brak możliwości podłączenia do sieci jak i za treści dostępne w Systemie.

CCA nie przejmuje żadnych obowiązków prawnych związanych z działalnością Systemu u Klienta, a Klient względem CCA jest odpowiedzialny za zgodne z prawem wykorzystanie Serwisów Internetowych WiFi-Spot, Systemu oraz usług wykorzystujących System lub jego elementy.
Wyłączona jest odpowiedzialność CCA za szkody finansowe i pośrednie, w tym utracone korzyści, jak i za szkody nie wywołane winą CCA.

W zakresie, w jakim CCA jest odpowiedzialna względem Klienta, odszkodowanie z tytułu szkód powstałych na skutek zawinionego nienależytego wykonywania Umowy przez CCA ograniczona jest do kwoty będącej równowartością 1/30 Abonamentu miesięcznego faktycznie zapłaconego przez Klienta, za każde 24h udokumentowanych naruszeń Umowy, za jedno i wszystkie naruszenia w miesiącu. Łączna wysokość odszkodowania za jedno i wszystkie naruszenia Umowy przez CCA w miesiącu nie może przekroczyć wartości miesięcznego abonamentu faktycznie zapłaconego przez Klienta. Powyższe odszkodowanie wyczerpuje wszelkie roszczenia Klienta poza sytuacjami, w których naruszenie Umowy spowodowane zostało zawinionym działaniem CCA.

9. Okres testowy

Okres testowy Usługi ma za zadanie umożliwić Klientowi zapoznanie się z funkcjonalnością Systemu oraz pozwolić na przetestowanie poszczególnych funkcjonalności Systemu oraz współpracy infrastruktury Klienta, w tym Routera, z Systemem. W trakcie okresu testowego Klient zobowiązuje się przetestować wszystkie wymagane przez Klienta funkcjonalności Systemu.

Poprzez zakup Usługi Klient potwierdza, że znana mu jest funkcjonalność Systemu, System w pełni odpowiada jego potrzebom i oczekiwaniom, jak również Klient nie zgłasza żadnych uwag co do jego funkcjonowania. Okres testowy wliczany jest do okresu wypowiedzenia Umowy przez CCA.

10. Własność intelektualna

CCA przysługują pełne i wyłączne prawa autorskie do Systemu WiFi-Spot.pl oraz Serwisów Internetowych WiFi-Spot.pl z wyłączeniem elementów, oprogramowania i informacji firm trzecich. W zakresie korzystania z Usługi Klient nabywa niewyłączne prawo do wykorzystywania Systemu WiFi-Spot.pl na opłacony czas za opłatą wskazaną w aktualnym cenniku opublikowanym przez CCA w Serwisach Internetowych WiFi-Spot.pl lub w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Klientem i CCA.

11. Korespondencja

Korespondencja do Klienta kierowana będzie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji i widniejący w Systemie. Korespondencja do CCA kierowana winna być listem poleconym na adres:

CCA, Al. Krakowska 110/114, B-26, 02-256 Warszawa. W przypadku braku aktywności Klienta w Systemie przez okres dłuższy niż 60 dni, braku funkcjonującego Routera korzystającego z Systemu lub braku odpowiedzi na korespondencję e-mail wysłaną do Klienta przez okres 14 dni CCA może zawiesić lub skasować Konto Klienta bez ostrzeżenia.

12. Aktualny Regulamin

CCA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie. Zmienione postanowienia Regulaminu wiążą Klienta od daty ich udostępnienia w sposób określony w niniejszym Dokumencie.
Aktualna wersja niniejszego Regulaminu opublikowana jest w Serwisie Internetowym WiFi-Spot.pl. CCA ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności notyfikacji Klientowi. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. Uzasadnione podejrzenie naruszenia Regulaminu może skutkować zablokowaniem dostępu do Systemu, skasowaniem konta Klienta w Systemie i/lub rozwiązaniem przez CCA umowy z winy Klienta.

13. Jurysdykcja

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się poddać pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym w Polsce, właściwym ze względu na siedzibę CCA.


Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-05


System WiFi-Spot.pl Regulamin 2012-12-05 (417.9 KB)